Çalıştay Sonuç Raporu

12 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.1.4. YAPTIRIM ESASLARI CMK kapsamında yapılan görevlend#rmeler#n #ht#yacı olan b#reylere hukuk# yardım sağlamaya yönel#k b#r kamu görev# olması neden#yle, avukatların görevler#n# yaparken azam# sev#yede özen göstermes# gerekt#ğ#nden, madd# kaygılar bertaraf ed#lerek yaptırım esaslarının bel#rlenmes# #ç#n barolar #le görüşme sağlanmalıdır. 4.1.5. ÖZEL VEKÂLET ALINMASI Görevlend#rmeyle b#rl#kte kurulan müvekk#l-vek#l #l#şk#s#n#n har#c#nde, görevlend#rme yapılan k#ş#lerden vekâletname alarak madd# b#r kazanç elde etme gayes#yle #l#şk# kurulmasının d#s#pl#n suçu oluşturacağı göz önünde bulundurularak bu tür durumların önüne geç#lmes# sağlanmalıdır. 4.1.6. GÖREVE GİTME SÜRESİ Adalet Kom#syonları, Başsavcılıklar ve Emn#yet Müdürlükler# #le görüşülerek, avukatların en çok mağdur olduğu konulardan b#r# olan CMK ataması sonrası saatlerce beklend#ğ# halde #şlem yapılmaması, b#r başka dey#şle erken görevlend#rme yapılmasının önüne geçmek adına, atama sonrası 1 saat# aşmayacak şek#lde görev gereğ#n#n yer#ne get#r#lmes# sağlanmalıdır. (Her baronun f#z#k# yapısı, şehr#n coğraf# yapısının farklı olması sebeb#yle, görevlend#rme süreler#n#n farklılık oluşturab#leceğ#, ancak bu süren#n en fazla b#r saat olması gerekt#ğ#, mesafen#n fazla olduğu küçük #lçe ve jandarma görevlend#rmeler#n#n olduğu yerlerde, bu süren#n de en fazla b#r buçuk saat olacak şekl#nde uygulanması gerekt#ğ# kanaat#ne varılmıştır.) 4.1.7. ATAMA SİSTEMİNİN TEK TİPLEŞTİRİLMESİ Atama s#stem#n#n TBB çatısı altında tek t#pleşt#r#lmes# gerekt#ğ# kanaat#ne varılmıştır. Hal#hazırda her baronun OCAS ya da SDD Baronet s#stem#n# mevcut olarak kullandığı, bununla #lg#l# program ş#rketler# #le uzun sürel# sözleşmeler#nolduğuvesözleşmedenvazgeç#lmes# durumundayaptırımların uygulanacağı g#b# durumlar göz önüne alındığında, atama s#stem#n#n tek t#pleşt#r#lmes#n#n bu aşamada sorunlar yaratacağı düşünülmüştür. Bu sorun aşıldığı takd#rde atama s#stem#n#n tek t#pleşt#r#lmes#n#n uygun olacağı kanaat#ne varılmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1