Çalıştay Sonuç Raporu

13 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.1.8. ERKEN ATAMA YAPILMASI Erken atama yapılması sorununa çözüm olarak #k# öner# sunulmuştur: • Görevlend#rmey# kabul eden avukata görevlend#rme talep eden b#r#m#n kolluk/savcılık/mahkemen#n telefon numarasının SMS olarak gönder#lmes#, • Atamayı #steyen görevl# b#r#m tarafından, makul süre #çer#s#nde gerekl# #şlemler#n görev yer#ne get#r#lmemes# hal#nde; görevl# avukatın görev#n#n #ades#ne olanak tanınması gerekt#ğ# kanaat#ne varılmıştır. 4.2. YÖNETMELİKTEN KAYNAKLANAN SORUNLAR (MASA 2) Ceza Muhakemes# Kanunu Gereğ#nce Müdaf# ve Vek#ller#n Görevlend#r#lmeler# #le Yapılacak Ödemeler#n Usul ve Esaslarına İl#şk#n Yönetmel#k hükümler#n#n b#r kısmında değ#ş#kl#k yapılması ve bazı yen# hükümler#n de Yönetmel#ğe eklenmes# gerekt#ğ# sonucuna varılarak, yapılacak değ#ş#kl#kler #ç#n Türk#ye Barolar B#rl#ğ# Yönet#m Kurulu #le görüşülmel# ve oluşturulacak b#r heyet eşl#ğ#nde Adalet Bakanlığından randevu talep ed#lerek aşağıda açıklanan görüş ve öner#ler#n gerekl#l#ğ# açıklanmalıdır. 1. Yönetmel#ğ#n4/l-emaddes#ndeyer alan “mutat taşıt” #bares# uygulamada çeş#tl# bel#rs#zl#kler yaratmakta ve yol g#derler#n#n ödenmes# noktasında farklı bölgelerde görev yapan meslektaşların farklı uygulamalara maruz kalmasına ve mağdur#yetler yaşamasına sebeb#yet vermekted#r. Bu nedenle, mutat taşıt #bares# yer#ne, bu muğlaklığı g#dereb#lecek şek#lde örneğ#n “Her yıl Türk!ye Şoförler ve Otomob!lc!ler Federasyonu tarafından bel!rlenen k!lometre başına düşen ortalama yakıt bedel! üzer!nden” şekl#nde b#r #bare eklen#lmek suret#yle bu sorunun önüne geç#lmel#d#r. 2. Yönetmel#ğ#n 6/2 maddes# “Soruşturma ve kovuşturma aşamasında menfaat çatışması bulunmadığı hallerde, ayrı k!ş!ler !ç!n tek müdaf! görevlend!r!leb!l!r.” şekl#nde değ#şt#r#lerek; menfaat çatışmasının tesp#t# noktasında yargılamanın tüm süjeler#ne, b#lhassa avukatlara, menfaat çatışmasını tay#n etme hakkı tanınmalıdır. 3. Yönetmel#ğ#n 6/3 maddes#ne “Yetk! belges!, ver!len !ş! kapsar. Dosyanın tak!p sorumluluğu asıl avukata a!tt!r.” hükmü eklenerek; yetk#lend#r#len avukatın dosya kapsamındak# sorumluluğu daraltılmalı, hem görev#n şahsen #fası sağlanmalı, hem de meslektaşların görev# #hmal g#b# sorunlarla, olası yargılamalarla karşılaşmasının önüne geç#lmel#d#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1