Çalıştay Sonuç Raporu

14 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4. Yetk# belges# ver#lmes# noktasında Yönetmel#ğ#n 6/3 maddes#nde yer alan “haklı” #bares#nden sonra “ ve meslek! mazeret” #bares# eklenmel#, meslektaşların üzer#nden mazeret#n haklılığını #spat külfet# kaldırılmalıdır. 5. Yönetmel#ğ#n 6/4 maddes#nde yer alan “görevlend!r!l!r” #bares# “görevlend!r!leb!l!r” olarak değ#şt#r#lmel#d#r. Böylel#kle barolara bu m#nvaldek# görevlend#rmelerde takd#r hakkı get#r#lerek, meslektaşların görevlend#rmelere #l#şk#n #lett#kler# hususların çözümü sağlanmalıdır. Ayrıca bu değ#ş#kl#kle b#rl#kte görev alacak müdaf# ve vek#ller#n görevlend#rmeler# kabul veya reddetme noktasında takd#r yetk#ler# bulunacak ve ülke genel#nde meydana gelen uygulama farklılıklarının da önüne geç#lecekt#r. 6. Yönetmel#ğ#n 7/1 maddes#ne (d) bend# #hdas ed#lerek; “B!rleşen dosyadak! avukatın görev! sona erer. Asıl dosyadak! görevl! avukatın görev! devam eder.” hükmü #le (e) bend# #hdas ed#lerek “Hükmün açıklanmasının ger! bırakılması kararının kes!nleşmes!yle b!rl!kte görevlend!r!len avukatın görev! sona erer.” hükmü eklenmel#d#r. Uygulamada yargı kararlarına da konu olan bu durumlar sona erme sebeb# olarak kabul ed#lse b#le, yasal b#r düzenleme altına alınmamış olması uygulamada sorun yaratmaktadır. Bu başlıkların madde metn#ne eklenmes#yle, sorunun önüne geç#lecekt#r. 7. Yönetmel#ğ#n 8/2 maddes#ndek# “yol g!derler!” #bares#nden sonra “kırtas!ye g!derler!” #bares# eklenmel#d#r. Görevlend#rme kapsamındak# dosyaların örnekler#n#n alınması, meslektaşlar yönünden b#r külfet hal#ne gelm#şt#r. Bu nedenle bu masraf kalem#n#n de Yönetmel#ğe dâh#l ed#lerek, meslektaşların üzer#ndek# bu madd# yük ortadan kaldırılmalı, aynı zamanda müdaf#/vek#l yardımından yararlananların da adalete er#ş#m hakkı güçlend#r#lmel#d#r. 8. Yönetmel#ğ#n 8. maddes#nde yer alan “temy!z, !st!naf ve !t!raz harçları” #bares# kaldırılmalıdır. Danıştay 10. D. 26.05.2015 T. 2011/8240 E. 2015/2572 K. sayılı #lamında da bu düzenlemeler#n #ptal#ne karar ver#lm#şt#r. Bu #bareler madde metn#nden de çıkarılarak uygulamada yeknesaklığın sağlanması gerekmekted#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1