Çalıştay Sonuç Raporu

15 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 9. Yönetmel#ğ#n 9. maddes#ne “Tar!fede bel!rlenecek ücret aynı dönemde yürürlükte olan AAÜT tar!fes!n!n altında olamaz.” hükmü eklenmek suret#yle; CMKÜcret Tar#fes# #le AAÜT arasındak# fah#ş farklılık g#der#lmel# ve dosyada görev alan müdaf# veya vek#ller#n emekler#n#n karşılığının alınması sağlanmalıdır. 10. Yönetmel#ğ#n 10/3 maddes#ne ek olarak “Yargılamanın beş yıldan fazla sürmes! hal!nde, b!r sefere mahsus olmak üzere, görevlend!r!len avukata beş!nc! yılın dolduğu tar!htek! tar!fede bel!rlenen yen! b!r ücret öden!r.” hükmü eklenmel#d#r. Yapılan yargılamalarda, dosyaların bazı hallerde kes#nleşmes# uzun yıllar almaktadır. Bu nedenle bu süre zarfında ücret alan meslektaşların aldıkları ücret #le yaptıkları #ş arasında adalets#zl#kler meydana gelmekted#r. Bu şek#lde b#r düzenleme yapılmak suret#yle, meslektaşların verd#kler# emeğ#n karşılığını alması sağlanab#lecekt#r. Bu hükümdek# beş yıllık süre, Anayasa Mahkemes#n#n süre bakımından ad#l yargılanma hakkı kapsamında verd#ğ# kararlardan yola çıkılarak öngörülmüştür. 11. Yönetmel#ğ#n 10/6 madde hükmündek# “hal!nde” #bares#nden sonra “yargılamanın bulunduğu aşama d!kkate alınmaksızın” #bares# eklenmel#d#r. Böylel#kle #st#naf ve temy#z aşamalarında sadece tebl#ğ yapılması #ç#n görevlend#r#len vek#l veya müdaf#n#n ücrete hak kazanması sağlanmalı, avukatların angarya yasağının #hlal#ne maruz kalmalarının önüne geç#lmel#d#r. 12. Yönetmel#ğ#n 10/7 maddes#ne öner#m#z#n 14. maddes#nde bel#rtt#ğ#m#z (d) bend# mevzuat yapma s#stemat#ğ#ne uygun b#r şek#lde #st#sna olarak eklenmel#d#r. 13. Yönetmel#ğ#n 10/10 maddes#ne ek cümle olarak “duruşma tar!h! dışında yapılan yakalamalarda görevlend!r!len avukata tar!fede bel!rlenen ücret!n yarısı öden!r.” hükmü #le tal#mat yoluyla yer#ne get#r#len CMK görevlend#rmeler# #ç#n “Ücret, tal!matı yer!ne get!ren makamın bulunduğu yer Cumhur!yet Başsavcılığınca öden!r.” hükmü eklenmel#d#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1