Çalıştay Sonuç Raporu

7 1. GİRİŞ Bu rapor, “CMK Görevlend#rme ve Uygulamalarındak# Sorunlar ve Çözüm Öner#ler#” kapsamında 21-22 Mayıs 2022 tar#hler#nde, Türk#ye Barolar B#rl#ğ# CMK Kom#syonu Üyeler# #le baroların CMK Merkez# Koord#natör Yönet#m Kurulu ve/veya CMK Merkez# Tems#lc#ler#n#n gen#ş katılımlarıyla düzenlenen çalıştaydak# çalışmaları özetlemekted#r. Çalıştay programına göre, çalıştayın açılış konuşmasını Türk#ye Barolar B#rl#ğ# Başkanı Av. R. Er#nç SAĞKAN yapmıştır. Açılış konuşmasının ardından, Türk#ye Barolar B#rl#ğ# CMK Kom#syonu Koord#natör Yönet#m Kurulu Üyes# Av. Al# BAYRAM tarafından, çalıştaya neden #ht#yaç duyulduğu katılımcılarla paylaşılmış, akab#nde Türk#ye Barolar B#rl#ğ# CMK Kom#syonu Sözcüsü Av. Mustafa ÖZALP ve Türk#ye Barolar B#rl#ğ# CMK Kom#syonu Genel Sekreter# Av. Serdar AYRANCI tarafından, çalıştayın #şley#ş#, konu başlıkları ve katılımcılardan beklenenler açıklanmıştır. Masa düzen# ve konu başlıklarının katılımcılara aktarılmasına müteak#p, ver#len aranın ardından masa düzen#ne geç#lm#şt#r. 2. YÖNTEM Türk#ye Barolar B#rl#ğ#n#n 2022/33 numaralı duyurusuna #st#naden, barolardan gelen görevlend#rme ve uygulamaya dönük b#lg#ler d#kkate alınarak hazırlanan konu başlıklarının tartışılması #ç#n, 8 adet çalışma grubu oluşturulmuş, her çalışma grubuna 4 saat ver#lm#şt#r. Çalışma grupları, yuvarlak masa etrafında çalışmalarını yapmıştır. Her çalışma grubu, kend# #çer#s#nde b#r k#ş#y# moderatör, b#r k#ş#y# de sözcü olarak bel#rlem#şt#r. Çalışma grupları arasında grup üyeler#ne, geç#ş ve konularla #lg#l# değ#ş#kl#k yapab#lme serbest#s# tanınmıştır. Çalışma gruplarının oluşturulmasında, her masada bölgesel katılımcıların farklı olmasına d#kkat ed#lm#şt#r. Çalıştayın #lk günü, çalışma gruplarının konu başlıkları kapsamında sonuç raporlarını hazırlaması #le son bulmuştur. Çalıştayın #k#nc# gününde, her gruba sunumlarını yapab#lmeler# #ç#n 30 dak#kalık süre ver#lm#ş, her sunumun b#t#m#nde, konu #le #lg#l# tüm katılımcıların görüşüne başvurulmuştur. Çalıştayda elde ed#len ver#ler doğrultusunda, CMK görevlend#rme ve uygulamalarındak# sorunların çözümüne yönel#k stratej# ve pol#t#ka öner#ler# oluşturulmuştur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1