Çalıştay Sonuç Raporu

5 ÖNSÖZ Değerl# Meslektaşlarım, Türk#ye Barolar B#rl#ğ# (TBB) CMK Kom#syonu üyeler# #le Barolarımızın CMK Merkezler#n#n tems#lc#ler#n#n katılımıyla gerçekleşt#r#len CMK avukatlarının yaşadıkları sorunların ve çözümler#n#n kapsamlı b#r şek#lde ele alındığı “CMK Görevlend#rme ve Uygulamalarındak# Sorunlar ve Çözüm Öner#ler# Çalıtayı”nın sonuç raporunu s#zlerle paylaşmanın kıvancını yaşıyorum. Yurttaşların adalete er#ş#m ve savunma haklarının sağlanması #ç#n uygulanan ve meslektaşlarımızın büyük b#r özver# ve görev b#l#nc#yle kamusal h#zmet sundukları CMK zorunlu müdaf#l#k s#stem#nde, uzun yılların b#r#k#m#ne dayanan yapısal sorunların yanı sıra, salt uygulamadak# tekn#k farklılıklardan kaynaklanan, hızlıca gerçekleşt#r#lecek müdahaleler #le çözüleb#lecek sorunlar da bulunmaktadır. CMK ücretler#nden eğ#t#mlere, yönetmel#kte yer alan düzenlemelerden f##lî uygulamadak# sorunlara kadar farklı alanlara yayılan bu sorunların, uygulamanın #çer#s#nde yer alan meslektaşlarımızın katılımıyla raporlaştırılması ve çözüm öner#ler#n#n sunulması, karar alıcılar #ç#n de öneml# b#r kılavuz olacaktır. Türk#ye Barolar B#rl#ğ# Yönet#m# olarak çalıştay sonuç raporunda ortaya konan görev ve sorumluluklarımızı yer#ne get#rmek #ç#n çaba göstereceğ#- m#zden h#çb#r meslektaşımızın kuşku duymaması gerekt#ğ#n#n altını ç#zmek #ster#m. CMK s#stem#nde yaşanan her türlü sorunun çözümü #ç#n #ved#l#kle harekete geç#lecek; b#z#m dışımızdak# yetk#l# kurum, makam veya merc#lerle görüşmeler yapılacak; çalıştay raporu başta Adalet Bakanlığı olmak üzere gerekl# merc#lerle de paylaşılacaktır. Bu ves#leyle, TBB CMK Kom#syonu Koord#natör Yönet#m Kurulu Üyes# Av. Al# BAYRAM, Kom#syon Sözcüsü Av. Mustafa ÖZALP ve Kom#syon Genel Sekreter# Av. Serdar AYRANCI’nın şahıslarında Çalıştay’ın düzenlenmes#ne ve raporun hazırlanmasına emek ve katkı sunan CMK Kom#syonu üyeler#m#ze, meslektaşlarımıza ve TBB çalışanlarına şükranlarımı sunarım. Saygılarımla, Av. R. Er!nç SAĞKAN Türk!ye Barolar B!rl!ğ! Başkanı

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1