Çalıştay Sonuç Raporu

35 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.8.6. Adl#ye personel# ve kolluk personel#n#n, mevzuat b#lg#s#n#n az/ hatalı olması ya da güncel olmaması olması sebeb# #le yoğun problemler yaşandığı tesp#t ed#lm#şt#r. • TBB’n#n ulusal çapta, baroların da #l bazında, mülk# #dar# am#rler #le görüşerek, adl#ye ve kolluk personel#ne mevzuat ve CMK’de müdaf#n#n yetk#ler# ve görevler# #le #lg#l# ortak eğ#t#m ver#lmes# hususunda altyapıyı oluşturması, • Adl# personele ver#lecek meslek #ç# eğ#t#mler#n müfredatına, CMK eğ#t#mler#n#n de alınması gerekmekted#r. 5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 5271 Sayılı Ceza Muhakemes# Kanunu kapsamında kolluk, savcılık ve mahkemeler#n talepler# doğrultusunda barolar tarafından görevlend#r#len avukatlar; görevler#n# ve sorumluklarını yer#ne get#r#rken, ayrıca bu görevlend#rmelere #l#şk#n ücretler#n# tahs#l ederken çalıştay kapsamında da tesp#t ed#len b#rçok sorunla karşılaşmaktadırlar. Sorunların kanun, yönetmel#k, tar#fe ve görevl# avukatların uygulamaya yönel#k b#lg# eks#kl#kler# başlıkları altında değerlend#rmes# gerekmekted#r. Bu kapsamda; • Hal# hazırda 15 yıldır yürürlükte bulunan yönetmel#ğ#n yayımlandığı tar#hten bu yana b#rçok yen# kurum get#r#lm#ş #se de (sulh ceza hak#ml#kler#n#n kurulması, sulh ceza hak#ml#kler# tarafından her ay tutukluğun #ncelenmes#, ser# muhakeme ve bas#t yargılama usulü vb) anılan yönetmel#k bu yen# kurumlara göre uyarlanmamıştır. Yönetmel#ğ#n günün koşullarına uyum sağlayab#lecek hale get#r#lmes# #ç#n Türk#ye Barolar B#rl#ğ# tarafından gen#ş kapsamlı b#r çalışma yapılarak, çalıştayda bel#rlenen hususların da d#kkate alınacağı taslak yönetmel#k hazırlanması, akab#nde yürürlüğe geç#r#lmes# #ç#n Adalet Bakanlığı, Ceza İşler# Genel Müdürlüğü #le öncel#kl# olarak görüşülmes#, görüşmeler#n olumsuz sonuçlanması hal#nde etk#n b#r eylem planı hazırlanması gerekmekted#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1