Çalıştay Sonuç Raporu

34 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.8.3. CMK eğ#t#mler#n#n akadem#syenler tarafından ver#lmes#nden ötürü, prat#kten z#yade teor#k eğ#t#mler gerçekleşmes# sebeb# #le avukatların uygulamaya yönel#k eks#k kaldıkları tesp#t ed#lm#şt#r. CMK Eğ#t#mler#nde, • Faal olarak avukatlık mesleğ#n# #cra eden ve uygulamayı b#len meslektaşların eğ#tmen olarak terc#h ed#lmes#, • CMK eğ#t#m programının uygulamada maruz kalınacak sorunlara yönel#k, b#l#nmes# zorunlu teor#k b#lg#yle desteklenen prat#k b#lg#lerden oluşturulması, • Eğ#t#m#n n#tel#ğ#n# arttırab#lmek #ç#n katılımcılardan eğ#tmenler ve eğ#t#m hakkında ger# b#ld#r#mler #sten#lmes#, • CMK eğ#t#mler#n#n TBB’de yapılması yer#ne, her baronun kend# #l#nde yapılmasının terc#h ed#lmes# durumunda, katılımın ve memnun#yet#n artacağı değerlend#r#lm#şt#r. • Her baronun kend# eğ#tmen mensubunu terc#h etmes# gerekmekted#r. 4.8.4. TBB ve Baroların CMK müdafıler# #ç#n güncel yardımcı kaynak veya el k#tabı oluşturmamış olduğu tesp#t ed#lm#şt#r. TBB tarafından; • CMK’da etk#n ve n#tel#kl# müdaf#l#k, CMK müdaf#s#n#n görevler#ne #l#şk#n el k#tabı çalışması, • CMK görev#n# yer#ne get#r#rken karşılaşılab#lecek problemlere #l#şk#n b#r el k#tabı çalışması yapılması, • Bu kaynakların rahatlıkla ulaşılab#l#rl#ğ# açısından, TBB ve baroların #nternet s#teler#nde onl#ne kullanıma açılması, • Yapılmış CMK eğ#t#mler#ne TBB TV ve sosyal medyada ulaşılab#l#r olmasının sağlanması öner#lm#şt#r. • Ayrıca bu yayınların sürekl# olarak güncellenmes# gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır. 4.8.5. Baroların büyük bölümünde CMK eğ#t#mler#n#n staj dönem# programına alınmadığı tesp#t ed#lm#şt#r. Stajyer avukatların mesleğe başladıkları anda, CMK konusunda yeterl# donanıma sah#p olmaları gerekl#l#ğ# tartışmasızdır. Bu bağlamda, CMK eğ#t#m# programlarına; stajyer avukatların dâh#l ed#lerek, zorunlu müdaf#l#ğ#n ön şartı olan CMK eğ#t#m# sürec# konusunda farkındalıklarının arttırılması gerekmekted#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1