Çalıştay Sonuç Raporu

33 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU • Bazı barolarda CMK evrak tesl#m#n#n aylık kota uygulanarak (400 makbuz) sınırlandırıldığı, 1 ay #ç#n savcılık #dar# #şler#n verd#ğ# sayıdak# makbuz #ç#n ödenek ver#ld#ğ# tesp#t ed#lm#şt#r. • Bas#t yargılama usulünde ödemen#n bazı barolarda beyan d#lekçes# #le yapılırken, bazı barolarda gerekçel# kararla yapıldığı tesp#t ed#lm#şt#r. 4.8. CMK EĞİTİMİ (MASA 8) 4.8.1. Baroların büyük b#r bölümünde CMK görev# alan avukatların, CMK eğ#t#m# almadıkları ve yen#leme eğ#t#mler#n#n yapılmadığı görülmüştür. • CMK eğ#t#m#n#n barolardak# zorunlu müdaf#l#k s#c#l#ne yazılab#lmen#n ön şartı hal#ne get#r#lmes# gerekmekted#r. CMK müdaf#l#ğ#n#n daha etk#n ve n#tel#kl# şek#lde yapılab#lmes# #ç#n; • CMK l#stes#ne g#recek avukatların; baroların kend# eğ#t#c#ler# yahut TBB’den talep etmeler# durumunda TBB tarafından bel#rlenecek eğ#tmenlerce ver#lecek CMK eğ#t#mler#nden sonra, CMK görevlend#rme l#steler#ne dâh#l olab#lmeler# gerekmekted#r. • Bel#rl# per#yotlarla yen#leme eğ#t#m# alma zorunluluğunun get#r#lmes# gerekmekted#r. 4.8.2. B#r kısım baroların kend# eğ#tmenler#n#n olmadığı ve/veyahut eğ#t#m merkezler#n#n henüz kurulmamış olduğu tesp#t ed#lm#şt#r. TBB tarafından barolara, • Kend# bünyeler#nde b#r eğ#t#mmerkez# kurab#lmeler#n# sağlayacakmadd# destek #le eğ#t#mc# desteğ# ver#lerek, her baronun kend# eğ#tmenler#n# yet#şt#rmes#ne #mkân ve fırsat ver#lmes# gerekmekted#r. • CMK eğ#t#mler# verecek olan eğ#tmenlere, bel#rl# per#yotlarda TBB çatısı altında toplanarak b#lg# paylaşımı, konferans, atölye ve eğ#t#m çalışmaları yapmalarına #mkan sağlanarak, ülke çapında uygulanab#lecek güncel ve geçerl# b#r CMK eğ#t#m programının bel#rlenmes# gerekmekted#r. • Eğ#tmenlere TBB/Barolar tarafından huzur hakkı ödenmel#d#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1