Çalıştay Sonuç Raporu

36 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU • “Ceza Muhakemes" Kanunu Gereğ"nce Görevlend"r"len Müdaf" ve Vek"llere Yapılacak Ödemelere İl"şk"n Tar"fe”n#n günümüz ekonom#k şartlarında, yargılamaların uzun sürdüğü nazara alınarak, avukatların emek ve mesa#s#n#n karşılığı olmaktan çok uzak olması neden# #le savunmahakkınıntes#s# #ç#nyasalmevzuat #legörevlend#r#lenavukatların, kamu görev# de yürüttükler# düşünüldüğünde avukatların çalışmalarına karşılık takd#r ed#len ücret#n açıkça yeters#z ve hakkan#yete aykırı olduğu gerekçes# #le CMK tar#fes#n#n Türk#ye Barolar B#rl#ğ# tarafından bel#rlenen Avukatlık Asgar# Ücret Tar#fes#’nden düşük olmamak üzere bel#rlenmes# gerekmekted#r. Bu sorunun çözümü #ç#n, Adalet Bakanlığı, Mal#ye Bakanlığı #le öncel#kle görüşülmes#, görüşmeler#n olumsuz sonuçlanması hal#nde etk#n b#r eylem planı hazırlanması gerekmekted#r. • CMK kapsamında yapılan görevlend#rmelere #l#şk#n, ücretler#n bazı bölgelerde geç ödenmes#, ücretlerden KDV alınması, uzun süren yargılamalarda ek ücret ödenmemes#, yol masraflarının makbuz karşılığı ödenmes# ve benzer# sorunların çözümü #ç#n, Adalet Bakanlığı, Mal#ye Bakanlığı, Ceza İşler# Genel Müdürlüğü #le öncel#kle görüşülmes#, görüşmeler#n olumsuz sonuçlanması hal#nde etk#n b#r eylem planı hazırlanması gerekmekted#r. • Ceza yargılamasının tüm unsurlarının katılacağı, yasal mevzuatın uygulamasında yaşanan sıkıntıları bertaraf etmek amacı #le Adalet Bakanlığı, İç#şler# Bakanlığı ve Türk#ye Barolar B#rl#ğ# tarafından mevzuat eğ#t#mler#n#n düzenlenmes#, konu #le #lg#l# materyaller#n hazırlanması gerekmekted#r. • Her baronun sorunlarının ve avukat sayısının farklı olduğu, bazı baroların kend# yönergeler#n# oluşturduğu ve bunu etk#n, ver#ml# b#r şek#lde kullandığı d#kkate alınarak, çoğu baronun yönerges#n#n olmaması, olsa dah# yeters#z olması ya da #ht#yacı karşılamaması sebepler#yle, tavs#ye n#tel#ğ#nde b#r çatı yönergen#n hazırlanması gerekmekted#r. • Gerek Türk#ye Barolar B#rl#ğ# gerekse Barolar tarafından ver#lecek eğ#t#mler#n kal#tes#n#n artırılması, #lg#l# kurumlara yüklenecek ekonom#k külfet#n azaltılması amacı #le Türk#ye Barolar B#rl#ğ# tarafından barolarla koord#nel# olarak eğ#t#c# eğ#t#mler#n#n yapılması, görsel ve yazılı materyaller#n hazırlanması gerekmekted#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1