Çalıştay Sonuç Raporu

31 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU Bağlı Çalışan Avukatların Makbuz Kesme Zorunluluğundan Doğan Sorunlar: S#gortalı çalışan avukatların ücret ödemeler#, bazı #llerde muvafakat ve maaş bordrosu #le bağlı çalışan avukata ödeme yapılırken, bazı #llerde #se ödemeler #şveren avukata yapılmaktadır. Ayrıca #şveren avukatın makbuzunun kullanımı verg#lend#rme açısından karışıklık yaratmaktadır. Adalet Bakanlığı Ceza İşler# Genel Müd.16.03.2021 tar#h E-19120602-04502-0213-2021-465/23724 sayılı yazısı bağlı çalışan avukatın verg# kaydı olmadığı hallerde ödemen#n yapılab#lmes#ne #mkan vermekted#r. 4.7.2. CEZAEVİ VEKÂLET TALEBİ Bazı cezaevler#nde görevlend#rme yazısının, vekâletname hükmünde sayılmaması sorununun gündeme geld#ğ# görülmekted#r. Bu konuda Adalet Bakanlığı Ceza İşler# Genel Müdürlüğüne konuyla #lg#l# başvuru yapılması, başvurunun redded#lmes# hal#nde #dare mahkemes#nde #dar# #şlem#n #ptal# davası açılması gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır. 4.7.3. CARİ GİDER YÖNETMELİĞİ Car# G#der Yönetmel#ğ# hâl#hazırda mülga olmakla beraber, Yönetmel#ğ#n yen#den oluşturulması gündemded#r. Bu kapsamda car# g#derlere yönel#k; eğ#t#m g#derler#, araç g#derler#, fotokop# g#derler#n#n Yönetmel#k kapsamına alınması gerekmekted#r. Barolarda CMK uygulama merkezler#n#n profesyonelleşt#r#lmes#, bürodak# personel#n n#tel#kl# ve mümkünse hukuk fakültes# mezunu olması gerekmekted#r. Car# g#derler#n bu kapsamda düzenlenmes#, örneğ#n büro harcamaları, araç harcamalarının da dâh#l ed#lmes# gerekmekted#r. Kaynak oluşturulması, car# g#derler#n genel bütçeden ödenmes# gerekmekted#r. Car# g#der#n adl# yardım ödeneğ#n#n yarısı oranında ödenmes# kısıtlamasının kaldırılarak, car# g#der#n genel bütçe kapsamında alınması gerekmekted#r. 4.7.4. ÖDEMELERE İLİŞKİN SORUNLAR Bazı barolarda her b#r görevlend#rme #ç#n ayrı ayrı makbuz kes#lmes#, ser# yargılamada savcılık ve asl#ye ceza #ç#n dah# ayrı makbuz kes#lmes#n#n #stend#ğ# görülmekted#r. CMK ödemeler# bazı barolarda ödeme 1-2 ayda yapılırken, bazı barolarda 5-6 ayı bulab#lmekted#r. Bu kapsamda uygulamada b#rl#k sağlanmalıdır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1