Çalıştay Sonuç Raporu

30 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU Zorunlu görevlend#rmelerde ödeme tems#l ed#len k#ş#den değ#l, görevlend#rme #le #lg#l# yer#n Cumhur#yet Başsavcılığı İdar# Mal# İşler Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır. Ödemeye #l#şk#n makbuz da, bu kapsamda #lg#l# Cumhur#yet Başsavcılığı adına düzenlenmekted#r. Özetle CMK görevlend#rmes# sonucunda hak kazanılan ücret#n; verg# kanunları, Avukatlık Kanunu ve d#ğer #lg#l# mevzuata göre serbest meslek kazancı n#tel#ğ# taşımadığı, serbest meslek kazancı #ç#n kanunların aradığı şartların bu ücret türünde bulunmadığı ve avukatın kamu görev#n# üstlenmes#nden doğan Gel#r Verg#s# Kanunu madde 61 kapsamında ücret n#tel#ğ#ne sah#p olduğu tartışmasız b#r şek#lde ortadadır. Bu nedenlerle CMK ödemeler#nde yapılan katma değer verg#s# kes#nt#s#n#n kaldırılması gerekl#l#ğ# bulunmaktadır. Avukatlık H"zmet"n"n Kamu H"zmet" Olması Yönünden: Man#sa Baro Başkanlığının 08.04.2022 tar#hl# yazısına ver#len cevapta, Adalet Bakanlığı 30.12.2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu kararı #le KDV oranlarını bel#rled#ğ#, ayrıca 02.10.2019 tar#h 194 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı #le Avukatlık h#zmet#n#n KDV’ye tab# olduğu bel#rt#lm#şse de, avukatlık h#zmet#n#n Katma Değer Verg#s# Kanunu’na uygun b#r h#zmet olmadığı, avukatlık h#zmet#n#n kamu h#zmet# olmasından dolayı sadece gel#r verg#s#ne tab# tutulması gerekmekted#r. CMK Kapsamındak" Tüm Verg"lend"rmen"n Kaldırılması, Aks" Halde Adl" Yardımdak" G"b" %8’e Sab"tlenmes" Yönünden: 26.11.2021 tar#h#nde Resm# Gazete’de yayımlanan Mal ve H#zmetlere Uygulanacak Katma Değer Verg#s# Oranlarının Tesp#t#ne İl#şk#n Kararda Değ#ş#kl#k Yapılmasına Da#r Cumhurbaşkanı Kararı #le 24.12.2007 tar#hl# ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı #le yürürlüğe konulan Mal ve H#zmetlere Uygulanacak Katma Değer Verg#s# Oranlarının Tesp#t#ne İl#şk#n Karara ekl# (II) sayılı l#sten#n “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 32. sırasında yer alan “A"le mahkemeler"” #bares#, “6100 sayılı Hukuk Muhakemeler" Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununda yer alan adl" yardım ve adl" müzaharet hükümler# kapsamında ver#len avukatlık h#zmetler# #le a#le mahkemeler#” şekl#nde değ#şt#r#lm#ş, karar 01.12.2021 tar#h# #t#bar#yle yürürlüğe g#rm#şt#r. Söz konusu karar #le 6100 sayılı Hukuk Muhakemeler# Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nda yer alan adl# yardım ve adl# müzaharet hükümler# kapsamında ver#len avukatlık h#zmetler#nde uygulanacak KDV oranı %18’den %8 ‘e düşürülmüştür. CMK kapsamındak# verg#lend#rmen#n de benzer şek#lde %8’e sab#tlenmes# uygulama b#rl#ğ# açısından zorunludur.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1