Çalıştay Sonuç Raporu

29 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU Kolluk, savcılık veya mahkeme tarafından yapılan görevlend#rme sonucunda, zorunlu müdaf#/vek#l sıfatı kazanan avukat, kamu görevl#s# olarak görev#n# yürütmekted#r. Burada avukatın serbest meslek erbabı olması dolayısıyla, kend#s#ne #ş sağlama ve yapmayı üstlend#ğ# #ş karşılığı vekâlet ücret#n# bel#rleme serbestl#ğ# bulunmamaktadır. Aynı kapsamda bulunan ve mahkemelerce veya #lg#l# yargı b#r#mler#nce görevlend#r#len b#l#rk#ş#l#k kurumu örnek alındığında, b#l#rk#ş#ler#n üstlenm#ş oldukları kamu görev# sonucunda, kend#ler#ne takd#r ed#len ücret Gel#r Verg#s# Kanunu madde 61 kapsamında ücret olarak n#telend#r#lmekte ve katma değer verg#s#nden muaf tutulmaktadır. Gel#r Verg#s# Kanunu’nun 61. maddes#ne göre de ücret#n tanımı yapılmış olup, devamında ücret kavramının ödenek olarak bel#rlenmes#n#n, ücret#n n#tel#ğ#n# değ#şt#rmeyeceğ# hükme bağlanmıştır. CMK görevlend#rmes# sonucunda avukata yapılan ödemen#n, Ceza Muhakemes# Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekl# Hakkında Kanun’un 13. maddes#ne göre Adalet Bakanlığınca ayrılan ödenekten karşılandığı ve bu ödemen#n ödenek n#tel#ğ# taşıdığı açıkça bel#rt#lmekted#r. Bel#rl# b#r ödenekten ve meslek kuruluşunun bel#rled#ğ# asgar# ücret tar#fes#nden ayrı b#r tar#feye göre karşılanan ücret, Katma Değer Verg#s# Kanunu’nda bel#rt#len, serbest meslek kazancı tanımını karşılamamaktadır. Katma Değer Verg#s# Kanunu 27/5’te serbest meslek faal#yetler# #ç#n #lg#l# meslek teşekküller#nce tesp#t ed#lm#ş b#r tar#fe varsa, h#zmet#n bedel#n#n, bu tar#fede göster#len ücretten düşük olamayacağı/bu tar#fen#n altında kazanç sağlanmasının yasak olduğu bel#rt#lm#şt#r. Ancak söz konusu uygulamada, bu kanun maddes#ne aykırı olarak ücretler asgar# tar#fen#n çok daha altında bel#rlenmekted#r. Böyle b#r bel#rlemen#n yapılab#l#yor oluşu, CMK ücretler#n#n serbest meslek kazancından ayrık b#r durum oluşturduğunu b#ze göstermekted#r. CMK görevlend#rmeler#nde ve buna #l#şk#n ödemelerde, tarafların serbest #radeler# söz konusu değ#ld#r. Görevlend#r#len şüphel#/sanık/müştek# serbest #rades# #le kend#s#ne tay#n ed#len avukatı, görevlend#r#len avukat da görev alacağı k#ş#y# bel#rlememekted#r. Ayrıca avukat kanunen kend#s#ne tanınan sınırlar çerçeves#nde, vekâlet ücret#n# bel#rleyeb#lmekteyken, zorunlu müdaf#/vek#ll#k görev#n# üstlend#ğ#nde maktu olarak bel#rlenen ve taraf #radeler#yle değ#şt#r#lemeyen ücret# almaktadır. Müdaf# tay#n# sonucunda ortaya çıkan ücret#n ödemes# de k#ş# tarafından değ#l, kanun gereğ# devlet tarafından bel#rlenen ücret tar#fes# üzer#nden ve buna #l#şk#n ayrılan ödenekten karşılanmaktadır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1