Çalıştay Sonuç Raporu

28 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU Kolluk kuvvetler#ne, Başsavcılık personeller#ne ve Cumhur#yet Savcılarına, uzman eğ#t#c#ler tarafından Çocuk Adalet S#stem# konusunda eğ#t#m ver#lmes# hususunda sem#nerler düzenlenmes# ve sert#f#ka ver#lmes#, sert#f#ka ver#lmeyenler#n bu t#p #fadelerde yer almasının önüne geç#lmes# hususunda Adalet Bakanlığı #le görüşülmes# gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır. Adalet Çocuk S#stem# konusunda eğ#t#m ver#lmeyen barolara, Türk#ye Barolar B#rl#ğ# tarafından eğ#t#m ver#lerek, avukatlara sert#f#ka ver#lmes#, sert#f#kası olmayan avukatların bu t#p #fadelere g#rmes#n#n önlenmes# sonucuna varılmıştır. 4.6.3. SORUŞTURMA NUMARASININ GEÇ VERİLMESİ VEYA HİÇ VERİLMEMESİ Soruşturma numarasının bulunmaması durumunda, görevlend#r#len avukat ücret alamamakta ve bu konu sebeb#yle mağdur#yet yaşamaktadır. Bu durumun önüne geç#leb#lmes# #ç#n Adalet Bakanlığı #le görüşülerek, #fade tutanağında bulunan olay numarası #le başvuru yapılab#lmes# ve ücrete hak kazanab#lme olanağının sağlanması, böyle b#r durumun söz konusu olmaması hal#nde, Başsavcılıklarca kolluk kuvvetler#nden evrakların tesl#m#n# hızlandırmaları konusunda makul b#r süre tay#n ed#lmes# sağlanmalıdır. 4.6.4. ÜCRET ÖDENMESİNE İLİŞKİN İL BAZINDA FARKLILIKLAR Büyük #llerde avukatlar, CMK ödemeler# konusunda büyük sıkıntılar yaşanmaktadır. Avukatlar uzun süreler hak etm#ş oldukları CMK ücretler#n# alamamakta ve bu konuda mağdur olmaktadır. Bu durumun çözüleb#lmes# adına İdar# İşler ve Mal Müdürlükler# #le #let#ş#me geç#lerek, ödeme sürec#ne #l#şk#n kurum #ç# gec#kmeler#n önüne geç#lmes# adına #şlemler#n yapılması taleb#nde bulunulması gerekmekted#r. 4.7. UYGULAMADAKİ SORUNLAR (MASA 7) 4.7.1. ÜCRETLERİN VERGİLENDİRİLMESİ Katma Değer Verg"s" Yönünden: Avukatın CMK görevlend#rmes# gereğ#nce yürüttüğü zorunlu müdaf#l#k ve vek#ll#ğ#n, kanun hükümler# ve #çt#hatlar uyarınca kamu h#zmet# olduğu yadsınamaz b#r gerçekt#r. Uygulama kapsamında, avukatlara s#stem üzer#nden b#r görevlend#rme yapılmaktadır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1