Çalıştay Sonuç Raporu

27 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.6. UYGULAMADAKİ SORUNLAR (MASA 6) 4.6.1. KOLLUK -SAVCILIK AŞAMASINDA ÖZEL VEKİLİN GELMESİ SORUNU Kolluk kuvvetler#nce veya Başsavcı kât#pler#nce, CMK otomasyon s#stem#nden zorunlu müdaf# taleb# yapıldıktan sonra görev# kabul eden avukat #fade yer#ne geld#ğ#nde, özel müdaf#n#n de orada bulunduğunu ve #fadeye kend#s#n#n g#receğ#n# beyan etmes# hal#nde, görevlend#r#len avukat #fadeye g#rmeden #fade yer#nden ayrılmak zorunda kalmaktadır. Bu durum avukatların hem zaman hem de madd# olarak sıkıntıya g#rmes#ne neden olmaktadır. İfade önces# k#ş#ye kolluk kuvvetler# ve savcılık kât#pler#nce avukatının olup olmadığının sorulması, var #se avukatı #stey#p #stemed#ğ#n#n sorulması, #stemes# hal#nde görevlend#rme taleb#n#n yapılması gerekmekted#r. D#ğer durumlarda (şüphel#n#n haber# olmaksızın, yakınlarının özel müdaf#ne haber vermes# ve özel müdaf#n#n gelmes# durumu) görevlend#r#len avukatın, kolluk kuvvetler#n#n, şüphel#n#n, özel müdaf#n#n #mzasının olduğu b#r tutanak düzenlenmes# ve bu tutanakla ücrete hak kazanılması şekl#nde yönetmel#kte b#r düzenleme yapılması #ç#n Adalet Bakanlığı #le görüşme yapılması gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır. 4.6.2. SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK-MAĞDUR ÇOCUK İFADELERİNDE YAŞANILAN SORUNLAR Her #l ve #lçede AGO ve ÇİM bulunmamakta ve y#ne her #l ve #lçede #fade alımında standart b#r durum da söz konusu olmamaktadır. Bu hususta AGO ve ÇİM kurulumlarının sağlanması #ç#n g#r#ş#mlerde bulunulması ve #fade alımında yaşanan keyf#l#ğ#n önlenmes# amacıyla, #ved#l#kle Adalet Bakanlığı #le yazışma ve görüşmeler#n yapılması gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır. İfade alımı sırasında kamera kaydının alınması hususu önem arz etmekte olup, zorunlu hale get#r#lmes#n#n sağlanması, kayıt altına alınmayan #fadeler #ç#n yaptırımların uygulanması hususu noktasında Adalet Bakanlığı #le görüşme yapılması gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1