Çalıştay Sonuç Raporu

26 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.5.5. DÜŞÜK ÜCRET ÖDENMESİ VE GÖREV ESNASINDA AVUKATIN KARŞISINA ÇIKARTILAN ZORLUKLAR NEDENİYLE EYLEMSEL TAVIRLAR VE PLANLAR Düşük ücret ödenmes# ve görev esnasında avukatın karşısına çıkartılan zorluklar neden#yle eylemsel tavırlar ve planlar #çer#s#nde öncel#kle müzakere yapılması gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır. Bu kapsamda; • Verg#lend#rmelerle #lg#l# Cumhurbaşkanlığı #le görüşme yapılmak üzere b#r heyet oluşturulması • Adalet ve Mal#ye Bakanları #le görüşülerek ülkem#z#n h#perenflasyon sürec#nden geçt#ğ# göz önüne alınarak, tar#fen#n #ved#l#kle güncellenmes#n#n #stenmes# sonucuna varılmıştır. 4.5.6. TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİNİN VE İLGİLİ BAROLARIN ORTAKLAŞA YAPACAĞI GÖRÜŞME VE YAZIŞMALARLA ÇÖZÜLMESİ HEDEFLENEN SORUNLAR VE SOMUT ÇÖZÜM ÖNERİLERİ • Sorunların tesp#t# ve somut çözüm öner#ler# #ç#n, Türk#ye Barolar B#rl#ğ# nezd#nde kurulacak b#r heyet #le Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, TBMM’dek# hukukçu m#lletvek#ller# #le sorunların ve çözüm öner#ler#n#n görüşülmes#, müzakere yolu #le çözüm aranması gerekmekted#r. • Avukatların yaşadıkları zorluklar, uğradıkları ş#ddet, kölel#k şartlarındak# çalışma koşullarında bırakılmaları, CMK ücretler#n#n düşüklüğü vb. hususlarda kısa v#deolar (30-40 san#yel#k), kamu spotları g#b# çalışmaların hazırlanması #ç#n alanında profesyonel ek#plerden destek alınması, kamuoyu yaratılması hedeflenmel#d#r. • Yaratılan kamuoyu #le b#rl#kte sorunların çözümüne #l#şk#n talepler#n, görüşmeler#n karşılıksız kalması hal#nde, baroların CMK görevlend#rmeler#nde #ş yavaşlatma ve gerekt#ğ#nde görevlend#rmeler#n yapılmaması (ac#l görevlend#rmeler har#ç) g#b# akt#f tepk#ler göster#lmes# #ç#n #st#şarelerde bulunulması gerekmekted#r. • Müzakereler#n sonuçsuz kalması, kamuoyu yaratılması, akt#f tepk#ler#n göster#lmes#ne rağmen sonuçsuz kalınması durumunda; göster# ve tepk# yürüyüşler# yapılması konusunun #st#şare ed#lmes# gerekt#ğ# kanaat#ne varılmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1