Çalıştay Sonuç Raporu

25 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.5.3. BERAAT/MAHKÛMİYET VEKÂLET ÜCRETİ ÖDENMEMESİ CMK görevlend#rmeler#nde katılan vek#l# veya sanık müdaf#ler# leh#ne, yargılama sonunda karşı vekâlet ücret#ne hükmed#lmemekted#r. Mevzuatta karşı vekâlet ücretler#n#n CMK’den görevlend$r$len avukatlara ödenmemes$ne $l$şk$n b$r hüküm bulunmamaktadır. Uygulamadan kaynaklı sorunlar oluşmaktadır. Avukatlık Asgar# Ücret Tar#fes#n#n 14. maddes#n#n #lg#l# hükümler#n#n aşağıdak# g#b# düzenlenmes#n#n yer#nde olacağı kanaat#ne varılmıştır. MADDE 14 – (1) Kamu davasına katılma üzer"ne, mahkûm"yete ya da hükmün açıklanmasının ger" bırakılmasına karar ver"lm"ş "se vek"l" bulunan katılan leh"ne bu Tar"fen"n "k"nc" kısmının "k"nc" bölümünde bel"rlenen avukatlık ücret" sanığa yüklet"l"r. Bu hüküm, katılanın Ceza Muhakemes" Kanunu gereğ"nce görevlend"r"len vek"l" bulunması durumunda da uygulanır. (4) Beraat eden ve kend"s"n" vek"l "le tems"l ett"ren sanık yararına, Haz"ne aleyh"ne maktu avukatlık ücret"ne hükmed"l"r. Bu hüküm, sanığın Ceza Muhakemes" Kanunu gereğ"nce görevlend"r"len müdaf"s" bulunması durumunda da uygulanır. Yukarıdabel"rt"lensorunveçözümöner"s" Yönetmel"kve tar"fedeğ"ş"kl"ğ" gerekt"rd"ğ"nden, Avukatlık Asgar" Ücret Tar"fes"’n"n 14. maddes"n"n "lg"l" hükümler"n"n değ"ş"kl"ğ" "ç"n Adalet Bakanlığı "le görüşülmes" gerekt"ğ" kanaat"ne varılmıştır. 4.5.4. HÜKÜM TEBLİĞİNE YÖNELİK GÖREVLENDİRMELERDE ÜCRET ÖDENMEMESİ Uygulamada #st#naf ve #lk derece yargılamalarında sadece kararın kes#nleşt#r#lmes# amacıyla CMK’den avukat görevlend#r#lmekte ve karar avukatlara tebl#ğ ed#lmekted#r. Avukatın b#r hukuk# h#zmet# olmadığından bah#sle ücret ödemes# yapılmamaktadır. Sadece hüküm tebl#ğ# #ç#n yapılan görevlend#rmelerde tebl#gat evrakı #le ücret ödenmes# yapılması #ç#n CMK Uygulama Yönetmel#ğ#ne b#r hüküm eklenmes# gerekt#ğ# kanaat#ne varılmıştır. Ücret ödenmeyecek olması hal#nde, Türk#ye Barolar B#rl#ğ#n#n Adalet Bakanlığı #le görüşmes# kanaat#ne varılmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1