Çalıştay Sonuç Raporu

24 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.5.2. SORUŞTURMA AŞAMASINDA ÜCRETİN BÖLÜNMESİ Soruşturma aşamasında görevlend#rmelere #l#şk#n ücretler, soruşturma aşamasında b#r dosya #ç#n kaç avukat görevlend#r#lm#şse, soruşturma ücret#n#n o sayıya bölünmes# net#ces#nde, her b#r avukata ücret ödemes# yapılmaktadır. Soruşturma aşamasında haklı b#r gerekçe #le #ş# tak#p edemeyen avukat #le onun yer#ne yen#den görevlend#r#len avukatın, ayrı ayrı soruşturma ücret#ne hak kazanması gerekt#ğ# ve #lg#l# Yönetmel#k maddes#n#n düzenlenmes#n#n aşağıdak# g#b# olab#leceğ# kanaat#ne varılmıştır. MADDE 10: (2) Soruşturma evres"nde kolluk görevl"ler", Cumhur"yet savcısı ve mahkeme huzurunda yapılan "fade alma veya sorgu "ç"n farklı avukatların görevlend"r"lmes" hâl"nde, tek b"r ücret öden"r ve bu ücret görevl" avukatlara katkıları oranında paylaştırılır. Ancak haklı b"r gerekçe "le göreve devam edemeyen avukat "le yer"ne görevlend"r"len avukata ayrı ayrı tam ücret öden"r. **Ayrıca CMK ücret tar#fes#nde bel#rt#ld#ğ# üzere, sulh ceza hâk#ml#kler#nde tak#p ed#len #şler #ç#n ayrıca b#r ücret ödemes# yapılması gerekmekted#r. Soruşturma aşamasında kolluk ve savcılık #fades#nden sonra sorguya katılan avukatın, ücret tar#fes# gereğ# hem soruşturma evres#nde tak#p ed#len #şe #l#şk#n ücrete, hem de sulh ceza hâk#ml#kler#nde tak#p ed#len #şe #l#şk#n ücrete ayrı ayrı hak kazanmalıdır. Tar#fen#n 4. maddes#n#n #lg#l# kısmının aşağıdak# şek#lde düzenlenmes# konusunda Adalet Bakanlığı #le görüşmen#n/yazışmanın yapılması gerekt#ğ# kanaat#ne varılmıştır. MADDE 4 (1) Ceza Muhakemes" Kanunu gereğ"nce yapılan hukuk" yardımlara yönel"k "şlemlerde; a) Soruşturma evres"nde kolluk ve savcılıkta tak"p ed"len "şler "ç"n ……….. TL, b) Soruşturma evres"nde şüphel"n"n sulh ceza hak"ml"ğ"ne sevk" durumunda tak"p ed"len "şler "ç"n ayrıca veya "lk görevlend"rmen"n sulh ceza hak"ml"kler"nde yapılması durumunda …………… TL,

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1