Çalıştay Sonuç Raporu

23 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU EK ÖNERİ: TEŞHİS VE YÜZLEŞTİRME İŞLEMLERİ İÇİN AYRI ÜCRET TAYİNİ Teşh#s ve yüzleşt#rme #şlemler#nde yapılan görevlend#rmeler, soruşturma aşaması #çer#s#nde gerçekleşt#r#lmekteyse de, bu #şlemler genell#kle #lk #fade ve sorgu #şlemler# sonrasında farklı zamanlarda gerçekleşt#r#ld#ğ#nden, meslektaşların fazladan emek ve mesa# sarf#yatına yol açmaktadır. Bu #k# #şleme #l#şk#n görevlend#rmeler #ç#n, CMK ücret tar#fes#nde soruşturmadan ayrık düzenleme yapılarak münhasıran ödeme yapılması gerekmekted#r. Soruşturma aşamasında ücret ödenmeyen tüm #şler #ç#n, ücret ödenmes#n#n sağlanması noktasında Adalet Bakanlığı #le görüşme yapılmalıdır. Çalıştay’da genel olarak ücret ödenmes# sorunlarının Adalet Bakanlığı #le ücrete #l#şk#n kaynağın artırılması sorunlarının #se Mal#ye Bakanlığı #le çözümleneb#leceğ# hususunda mutabakata varılmıştır. 4.5. ÜCRETLERE İLİŞKİN SORUNLAR (MASA 5) 4.5.1. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİNDE YENİDEN AVUKAT ATANMASI Bölge Adl#ye Mahkemes#n#n bulunmadığı #llerden, Bölge Adl#ye Mahkemes#ne g#den dosyalar #ç#n yapılan CMK görevlend#rmeler#nde #lk derece mahkemes#nde görevl# avukata Bölge Adl#ye Mahkemes#n#n duruşmasına f#z#ken katılması hal#nde, Ceza Muhakemes# Kanunu Gereğ#nce Görevlend#r#len Müdaf# ve Vek#llere Yapılacak Ödemelere İl#şk#n 2022 Yılı Tar#fes# md. 4 gereğ# görev ve yol ücret# ödemes# yapılırken, SEGBİS #le katılma durumunda bu ücret ödemes# yapılmamaktadır. Bölge Adl#ye Mahkemes#n#n bulunduğu yer #lk derece mahkemes#ndek# görev#n devamı n#tel#ğ#ndek#, Bölge Adl#ye Mahkemes# dosyalarının duruşmalarında ücret ödemes# yapılmamaktadır. Buna #l#şk#n olarak; Türk#ye Barolar B#rl#ğ#n#n, Bölge Adl#ye Mahkemes# Cumhur#yet Başsavcılıklarına başka #llerden gelen ve duruşma açılan tüm dosyalarda, (SEGBİS #le olması fark etmeks#z#n) CMK ödemeler#n#n yapılması #ç#n yazı yazması ve Adalet Bakanlığı #le konu hakkında görüşme yapması gerekt#ğ# sonucuna varılmıştır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1