Çalıştay Sonuç Raporu

21 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU Bunun yanında 65 yaş üzer# vatandaşların CMK md.150/2 kapsamına alınması sağlanmalıdır. 65 yaş üzer# #ç#n öner#len uygulama, hap#s cezasının ertelenmes# şartlarındak# üst sınırın 2 yıl yer#ne, #st#sna# olarak 3 yıl uygulanması şekl#nded#r. 4.4.4. KOVUŞTURMA AŞAMASINDA ADLİ YARDIM ŞARTLARI CMK ücret tar#fes#n#n artışı ve AAÜT sev#yes#n#n yükselt#lmes# #ç#n yürütülen çalışmaların yanında, alternat#f b#r yol ve tez olarak; soruşturma aşamasındak# sürec#n hızlılığı ve önem# neden#yle ayrık tutularak, CMK md.150 şartlarını taşımayan kovuşturma aşamasındak# sanıkların, müdaf# talepler#nde öncel#kle “müdaf" tay"n edecek durumda olmama durumu” değerlend#r#lerek, şartların taşınması hal#nde #se bu kapsamdak# görevlend#rmeler#n adl# yardım kapsamına alınması #ç#n Adalet Bakanlığı #le görüşme sağlanmalıdır. Adl# yardımın yapısı gereğ#, bu yolla yapılan görevlend#rmeler#n doğal sonucu olarak, ücret ödemes# AAÜT üzer#nden gerçekleşt#r#lmel#d#r. 4.4.5. SAVCININ BİRLEŞTİRME KARARI SONRASI AYNI SORUŞTURMA NUMARASINDAN ÖTÜRÜ TEK BİR MÜDAFİYE ÜCRET ÖDENMESİ Kolluk b#r#m#nde yapılan görevlend#rmelerde b#r şüphel#n#n b#rden çok dosya numarası altında, her b#r# #ç#n farklı müdaf#ler görevlend#r#lerek #fades# alındığında, bu dosyalar savcılık aşamasında b#rleşt#r#l#rse; müdaf#lerden yalnızca b#r#n#n göreve devam etmes# #stenerek, sadece devam eden müdaf#ye ödeme yapılmasının savcılık tarafından #stend#ğ# b#ld#r#lmekted#r. B#rkaç baro tarafından münfer#t olarak b#ld#r#len bu uygulamanın kanun# h#çb#r dayanağı bulunmamaktadır. Gen#ş katılımla gerçekleşt#r#len Çalıştay’da bu hususa da d#kkat çek#lmes# gerekl# görülmüştür. Yerelde yaşanan bu sorunla karşılaşan meslektaşların da barolarından destek alması ve soruşturma aşamasında b#rden fazla dosyanın b#rleşt#r#lmes# hal#nde, her b#r soruşturma #ç#n ayrı ücret ödenmes# noktasında Adalet Bakanlığı #le görüşme sağlanmalıdır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1