Çalıştay Sonuç Raporu

20 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU B- Tal!mat Görevlend!rme Ücretler!n İlg!l! Başsavcılık Esas Dosyalarının Ödenmes!n!n Ardına Bırakılması: Uygulamada bel#rt#len sorunlara göre, tal#mat görevlend#rmeler# #ç#n dosyanın bulunduğu başsavcılık tarafından öncel#kle Başsavcılık esas ödemeler# yapılmakta, ardından ödenek arttığı takd#rde tal#mat görevlend#rmeler#n#n ödemeler# yapılmakta, bu nedenle genell#kle tal#mat ücretler#n#n geç ödend#ğ# görülmekted#r. Bu uygulamanın kanun# h#çb#r dayanağı bulunmamaktadır. Bu sorunla karşılaşan meslektaşların, baroları aracılığıyla Başsavcılıklara b#ld#r#m yapılması #ç#n başvuruda bulunması #le sorun çözüleb#l#r. C- Tal!mat Ücret!n!n Esas Savcılık Tarafından Ödenmes! Neden!yle Evrak Tesl!m! ve Ödemelerde Sorun Yaşanması: Uygulamada tal#mat dosyalarına #l#şk#n ödemeler, esas dosyanın bulunduğu mahkemen#n bağlı olduğu savcılıkça yapılmaktadır. Bu uygulama ücret #ç#n kes#lecek makbuzda yer alan savcılığın verg# da#res# ve verg# numarasını bulmaktak# zorlukların yanı sıra, ödeme sürec#n#n uzamasına neden olmaktadır. Bu konu #le #lg#l# olarak Adalet Bakanlığı #le görüşülmel#, ödeme esaslarında ödeme b#r#m#n#n “görev!n !fa ed!ld!ğ! yer” olarak değ#şt#r#lmes# sağlanmalıdır. Bu durumun mümkün olmaması hal#nde #se ödeme #şlemler#n#n d#j#tal ortamda gerçekleşt#r#leb#lmes#n#n tem#n# gerekmekted#r. 4.4.2. HAGB SONRASI ÖDEME YAPILMAMASI HAGB kararından sonra kararın açıklanmasına karar ver#ld#ğ#nde, yen#den yargılama yapılmakta, ancak müdaf# ya da vek#le ücret ödenmemekted#r. Bu konu #le #lg#l# olarak Adalet Bakanlığı #le görüşülmel#, ücret tar#fes#nde değ#ş#kl#ğe g#d#lmes# sağlanmalıdır. 4.4.3. ZORUNLU/İHTİYARİ MÜDAFİLİK ATAMA ŞARTLARI Yargı prat#ğ#ndek# aksaklıkların şüphel#, sanık ya da mağdurlar aleyh#ne sonuçlar doğurması b#l#nen b#r gerçekl#kt#r. Zorunlu/İht#yar# müdaf# veya vek#l atama şartlarında kapsamın gen#şlet#lmes# konusunda Adalet Bakanlığı #le görüşme yapılmalı, zorunlu müdaf# görevlend#rme şartlarında ceza alt sınırının 5 yıldan, aynı zamanda HAGB üst sınırı olan 2 yıla #nd#r#lmes# ve bu konuda yasal düzenleme yapılarak kapsamın gen#şlet#lmes# sağlanmalıdır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1