Çalıştay Sonuç Raporu

19 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.3.4. TALEP HALİNDE ZORUNLU MÜDAFİ TAYİNİ HAKKININ HATIRLATILMASI Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında #lg#l#lerce talep ed#lmed#ğ# durumlarda avukat atanması yönünde kolluk, savcılık veya hâk#ml#kçe CMK 150. madden#n 1. fıkrası hatırlatılmadığı veya hatırlatılsa b#le çıkacak olan yargılama g#derler#n# ödemes# gerekt#ğ# bel#rt#lerek, dolaylı yoldan müdaf# talep etmes#n#n önüne geç#ld#ğ# tesp#t ed#lm#şt#r. Türk#ye Barolar B#rl#ğ# tarafından kamu spotu oluşturularak b#llboard, sosyal medya paylaşımları ve d#ğer yollar #le vatandaşlar b#l#nçlend#r#leb#leceğ# g#b#, Adalet Bakanlığı nezd#nde yapılacak görüşmelerde kollukta görevl# memurlar, Cumhur#yet Savcıları veya hak#mler#n bu konuda hassas davranmaları yönünde gerekl# çalışmalar yapılmalıdır. 4.4. ÜCRETLERE İLİŞKİN SORUNLAR (MASA 4) 4.4.1. TALİMAT DOSYALARINDA ÖDEME A- Tal!mat Dosyalarında Yarım Ücret Ödenmes!: Soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılan tal#mat görevlend#rmeler#nde, tar#fede münhasır ücretlend#rme bel#rlenm#ş olup, esas görevlend#rme ücretler#n#n yarısı kadar ödeme yapılmaktadır. Her ne kadar görevlend#rme tal#mat olarak yapılsa da, ver#len hukuk# desteğ#n n#tel#ğ# aynı olduğundan, yarım yer#ne tam ücret ödenmes# gerek#r. Öyle k# 2 gün #çer#s#nde son bulan soruşturma görevler# mevcut olduğu g#b#, 3 gün ya da daha uzun sürecek tal#mat görevler#n#n de gerçekleşmes# mümkündür. D#ğer yandan, kovuşturma aşamasında yakalama emr#yle hazır ed#len sanık #fadeler#nde yapılan görevlend#rmelere de tam ücret ödenmekted#r. Bu sebeple #k# görev çeş#d# arasındak# ayrım kaldırılarak, CMK Ücret Tar#fes#nde soruşturma aşamasında tal#mata #l#şk#n ücretlend#rmeler#n de kaldırılması gerekmekted#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1