Çalıştay Sonuç Raporu

18 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.3.2. ÖDEMELERİN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILMASI VE EVRAKSAL İŞLEMLERİN SADELEŞTİRİLMESİ Her ne kadar ödemeler#n elektron#k ortamda yapılması #le evraksal #şlemler#n sadeleşt#r#lmes# farklı sorunlar olarak bel#rt#lerek masa tert#p ed#lm#ş olsa da, sorun ve çözüm öner#ler# hemen hemen aynı olduğu #ç#n, #k# sorunun aynı anda görüşülmes#ne karar ver#lm#şt#r. Elektron#k ortamda ödeme yapılmadığı ve ödemeler#n yapılması adına mutemetl#k b#r#m#nden b#rçok evrak #stend#ğ#, hatta evraklarda da farklılık olduğu tesp#t ed#lm#şt#r. Konu #le #lg#l# olarak BARONET, OCAS veya Türk#ye Barolar B#rl#ğ# CMK Otomat#k Avukat Atama Programları #le UYAP s#stem#n#n entegre ed#lmes# suret#yle, evraksal #şlemler#n sadeleşt#r#lmes# ve ödemeler#n elektron#k olarak yapılması mümkündür. Bu bağlamda, Türk#ye Barolar B#rl#ğ#n#n mültec# görevlend#rmeler#nde kullanmış olduğu uygulamada ya da arabuluculuk s#stem#ndek# uygulamada, nasıl k# evraklar taranarak s#steme yüklen#yor #se, aynı şek#lde CMK ücretler#n#n ödenmes#nde benzer usulün uygulanab#lmes# sağlanmalıdır. 4.3.3. “ASLI GİBİDİR” UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI Barolarda “aslı g#b#d#r” şerh#nde uygulama b#rl#ğ# olmadığı görülmüştür. Bazı barolarda, mahkemeler tarafından “aslı g#b#d#r” suret# yapılması #sten#rken, bazı barolarda avukatın “aslı g#b#d#r” şerh#n# yeterl# gördüğü, bazı barolarda #se duruşma zaptında karekod bulunması hal#nde “aslı g#b#d#r” şerh#ne #ht#yaç duyulmadığı tesp#t ed#lm#şt#r. Adalet Bakanlığının ücretler#n ödenmes#ne #l#şk#n yönetmel#kte #stenen evrakın “aslı g#b#d#r” olması gerekt#ğ#ne #l#şk#n hüküm bulunduğundan, bahse konu yönetmel#kte düzenleme yapılarak sorunun ortadan kalkacağı açıktır. Bu bağlamda öncel#kle duruşma zaptında karekod olması hal#nde “aslı g#b#d#r” yer#ne geçeceğ# hüküm altına alınab#leceğ# g#b#, Avukatlık Kanunu’nun 56. maddes#ndek# açık hüküm uyarınca, avukat tarafından yapılacak “aslı g#b#d#r” şerh# #le bu sorun aşılacaktır.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1