Çalıştay Sonuç Raporu

17 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 4.3. ÜCRETLERE İLİŞKİN SORUNLAR (MASA 3) 4.3.1. İŞÇİ AVUKATIN/KAMUYA GEÇENLERİN MAKBUZ SORUNU A. İşç! Avukatın Makbuz Sorunu: İşç# avukatlar, #şveren avukatların serbest meslek makbuzunu kullanmakta olup, hak sah#b# olan #şç# avukatın yapmış olduğu #ş#n karşılığının kend# nam ve hesabına ödenmed#ğ# tesp#t ed#lm#şt#r. Uygulamada farklı barolarda, #şveren avukatlar tarafından tanz#m ed#lecek olan muvafakatname #le bu sorunun çözüldüğü b#l#nmekte #se de, kes#n b#r çözüm olmadığı #ç#n uzlaşma s#stem#nde ya da b#l#rk#ş#l#kte olduğu g#b#, sarf kararı düzenlenmes# #le #şç# avukat doğrudan #lg#l# bakanlıktan ücret#n# tahs#l edeb#lecekt#r. Bunun #ç#n kanun değ#ş#kl#ğ# gerekt#ğ# g#b#, aynı zamanda Adalet Bakanlığı tarafından Ceza Muhakemeler# Kanunu Gereğ#nce Müdaf## ve Vek#ller#n Görevlend#rmeler# #le Yapılacak Ödemeler#n Usul ve Esaslarına İl#şk#n Yönetmel#kte düzenleme yoluna g#d#lmes# gerekmekted#r. Doğrudan sarf kararı #le bahse konu sorun çözülemed#ğ#nde #se, az evvel bahsed#len ve bazı baroların halen uyguladığı, #şveren avukat tarafından düzenlenecek olan muvafakatname #le sorun kısmen de olsa çözüleb#lmekted#r. Bunun #ç#n de y#ne uygulamada farklılıkları ortadan kaldırmak adına, yönetmel#kte düzenleme yapılması gerekmekted#r. B. Kamuya Geçenler!n Makbuz Sorunu: Kamuya geçen avukatların henüz yen# görevler#ne başlamadan önce; gerek kend# makbuzlarını, gerekse #şveren avukatların makbuzlarını kullanarak, ücretler#n# tahs#l etme yoluna g#tt#kler# tesp#t ed#lm#şt#r. Konuyla #lg#l# olarak Türk#ye Barolar B#rl#ğ#n#n 30.03.2021 tar#hl# 2021/13 sayılı duyurusundaçözümöner#s#n# ortayakoyduğub#l#nmekted#r. Bunagöre, Adalet Bakanlığı Ceza İşler# Genel Müdürlüğü 16.03.2021 tar#h 465/23724 sayılı yazısında, Mal#ye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 17.06.2016 tar#hl# ve 11716 sayılı yazısı gereğ#, Merkez# Yönet#m Harcama Belgeler# Yönetmel#ğ# Ek# 1 Örnek Numaralı Harcama Pusulasının kanıtlayıcı belge olarak bağlanması suret#yle, ödeme yapılab#leceğ# bel#rt#ld#ğ#nden kamuya geçen avukatlar böylel#kle CMK ücretler#n# tahs#l edeb#lmekted#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1