Çalıştay Sonuç Raporu

16 CMK GÖREVLENDİRME VE UYGULAMALARINDAKİ SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÇALIŞTAY • SONUÇ RAPORU 14. Yönetmel#ğ#n 11/1-e maddes#ne “m.10/6’da bel!rlenen haller ve Bas!t Yargılama Usulünün uygulanacağı haller müstesnadır.” #bares# eklenmel#d#r. Bu değ#ş#kl#kle m.11/1’de yer alan oturuma katılma şartı gerekçe göster#lerek, ödeme yapılmamasına yönel#k #ş ve #şlemler#n de önüne geç#lecekt#r. 15. Yönetmel#ğ#n 11/3 maddes# güncel yasal düzenlemelere göre rev#ze ed#lerek, 5018 sayılı Kamu Mal# Yönet#m# ve Kontrol Kanununa ve Çalışma Yönetmel#ğ#ne uygun olarak d#j#talleşme yoluna g#d#lmel#, meslektaşlarımız evrak yükü ve bürokrat#k #şlemler#n angaryasından kurtarılmalıdır. 16. CMK kapsamında görevlend#r#len zorunlu müdaf#ler#n cezaev#nde bulunan müvekk#ller#yle SEGBİS s#stem# üzer#nden ses ve görüntü kaydı yapılmaksızın, görüş yapab#lmeler#n# sağlayacak b#r düzenleme yapılmalı, SEGBİS s#stem#n# açan görevl#y#, avukat-müvekk#l g#zl#l#ğ#n# #hlal etmemeye #cbar edecek b#r düzenleme #hdas ed#lmel#d#r. 17. CMK m.291 ve m.295 arasında süreler bazında yer alan çel#şk#ler aleyhe sonuç doğurab#leceğ#nden, bu durumun önüne geç#leb#lmes# #ç#n değ#ş#kl#k yapılmalıdır. Uygulamada yer alan süre farklılıkları, hem meslektaşlar hem de vatandaşlar nezd#nde c#dd# hak kayıplarına yol açmaktadır. Özell#kle tefh#m ve tebl#ğ usuller#n#n tek t#pleşt#r#lerek bu hak kayıplarının önüne geç#lmes# sağlanmalıdır. 18. Kovuşturma aşamasında ver#len yetk# belges# #le duruşmaya katılan avukatın katıldığı celsede hüküm tefh#m ed#lse b#le, celseye katılan müdaf# veya vek#l#n süre tutum d#lekçes# verme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, gerekçel# kararın asıl müdaf#ye tebl#ğ# gerekmekted#r.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTQ3OTE1